03_2022 re:Invent 雲端科技發表會主題演講 (二)_Shih-Yong Wang/吳毅成教授 /李頤、李政毅、施囿維 同學

February 2, 2023
Previous Video
Track1_01_AWS 運算服務創新和大規模遷移之旅_Ian Lin/Michael tsai
Track1_01_AWS 運算服務創新和大規模遷移之旅_Ian Lin/Michael tsai

Next Video
Track2_01_AWS re:Invent 雲端資料庫新功能搶先看_CK Wang/Jack Hsu
Track2_01_AWS re:Invent 雲端資料庫新功能搶先看_CK Wang/Jack Hsu